Đăng nhập

NGUỒN DỮ LIỆU HỌC THUẬT

Các giả của Enago có thể tận dụng nhiều nguồn tài nguyên học thuật (thông qua Học viện Enago). Các nguồn dữ liệu này bao gồm các bí quyết viết bài, cách nộp bài, lựa chọn tạp chí và mọi khía cạnh khác mà một nhà nghiên cứu muốn biết.

Tại Enago, chúng tôi ủng hộ việc phổ biến thông tin, kiến thức và nguồn lực trong cộng đồng học thuật. Do đó, chúng tôi sử dụng giấy phép Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0), mà theo đó bạn được tự do sao chép, tái sử dụng, chia sẻ, tái phân phối hoặc điều chỉnh nội dung của chúng tôi cho mục đích phi thương mại. Bạn cũng có thể truy cập vào các nguồn dữ liệu này trên ứng dụng di động miễn phí của chúng tôi: enago.com/app

 

 Nguồn: http://interpublish.com.vn

 

 

Bình luận